بازخوانی اجتماعی امربه معروف

طرح پژوهشی «بازخوانی اجتماعی امربه معروف و نهی از منکر در آیات رو روایات اهل بیت» با همکاری گروه جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سال ۱۳۹۸ انجام شد.