%d8%ad%d8%ac%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%af%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%85

16طرح تحقیقاتی درحوزه امربه معروف ونهی ازمنکرامسال درکشوراجرا می شود

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.