%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%88%d9%81-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87

امربه معروف و نهی از منکر را از خانوده خود آغاز کنید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.