پژوهشکده امربه معروف و نهی از منکر برگزار می کند

پژوهشکده امربه معروف و نهی از منکر برگزار می کند

نخستین دوره «تربیت پژوهشگر امربه معروف و نهی از منکر در علوم انسانی» با همت معاونت آموزش پژوهشکده امربه معروف و نهی از منکر برگزار می گردد.
اهداف دوره:
آشنایی فراگیران با مفاهیم مرتبط با امربه معروف ونهی از منکر در علوم انسانی برای دستیابی به ساخت علمی دو فریضه
رویکردها
۱_ سیر تاریخی مفهوم امربه معروف و نهی از منکر در اسلام و منابع اسلام
۲_ ضرورت و اهمیت استقرار مفهوم امربه معروف ونهی ازمنکر در نظام فکری و اجتماعی اسلام
۳_ ضرورت ساخت علمی امربه معر وف و نهی ازمنکر در علوم انسانی و مفهوم سازی
۴_ آشنایی با مفاهیم مرتبط با امربه معروف و نهی ازمنکر در علوم انسانی
۵_ آشنایی با مفاهیم کاربردی در ارتباط با امر به معروف و نهی از منکر در علوم سیاسی و جامعه شناسی
۷_ الگوهای رفتاری جهت تصحیح روابط میان فردی آمرین به معروف.
۸_ روش شناسی پژوهش با موضوع امربه معروف و نهی از منکر در علوم انسانی
سرفصل ها
۱_ مطالبه گری (دکتر محمد تقی کریمی)
۲_ نفوذ اجتماعی (دکتر دین محمدی و شکوهی تبار)
۳_ اقناع گری (دکتر عمادی)
۴_ تربیت فرزند مسئولیت پذیر (سرکار خانم دکتر موسیوند)
مزایای شرکت در دوره:

  • حمایت از مقالات و یادداشت های علمی با موضوعات ارائه شده در دوره
  • ارائه گواهینامه شرکت در دوره
    زمان : شنبه ۱۲/۱۱/۹۸ لغایت ۱۲/۱۲/۹۸
    مکان: پژوهشکده امربه معروف ونهی از منکر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.