نظارت اجتماعی دینی در دنیای مدرن

دکتر ﻣجید ﻣﻮﺣﺪ، دکتر ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻰ ﻋﺒﺎﺳﻰ ﺷﻮازی، زﻫﺮاء ﻗﻄﺮاﻧﻰ

ﻧﻘــﺶ ﻧﻈﺎرت ﻫــﺎی رﺳــﻤﻰ و ﻧﻬﺎدﻫــﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣــﻰ در ﺑﺮﻗــﺮاری ﻧﻈــﻢ و اﻣﻨیــﺖ در ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﻗﺎﺑــﻞ اﻧــﻜﺎر نیست اﻣــﺎ ﺑــﺪون ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻧﻈﺎرت ﻫــﺎی ﻏیــﺮ رﺳــﻤﻰ و ﻏیــﺮ ﻧﻬــﺎدی ایــﻦ اﻣــﺮ ﻣﺤﻘــﻖ ﻧﻤــﻰ  ﺷــﻮد. اﻣــﺮ ﺑــﻪ ﻣﻌــﺮوف و ﻧﻬــﻰ از ﻣﻨﻜــﺮ در اﺳــام ﻧﻮﻋــﻰ ﻣﻜﺎﻧیﺴــﻢ ﻏیﺮرﺳــﻤﻰ ﻧﻈﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋــﻰ اﺳــﺖ کــﻪ ﻫــﺪف آن را ﻣــﻰ  ﺗــﻮان ﺗﺤﻘــﻖ ﻧﻈــﻢ و اﻣﻨیــﺖ ﺑﻮﺳــیﻠﻪ ﺗــک ﺗــک اﻓــﺮاد و ﻣﺘﻨﺎﺳــﺐ ﺑــﺎ ﻓﺮﻫﻨــﮓ دیﻨــﻰ در ﺟﺎﻣﻌــﻪ داﻧﺴــﺖ کــﻪ اﻣــﺮوزه ﺑــﺎ ورود ﻣﺪرﻧیﺘــﻪ ﺑــﻪ ﺟﺎﻣﻌــﻪ ایــﺮان ایــﻦ ﻧﻈــﺎرت ﺑــﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎیــﻰ ﻣﻮاﺟــﻪ ﺷﺪه اﺳــﺖ. ایــﻦ ﭘیﻤﺎیــﺶ ﺑــﺎ ﻫــﺪف ﺳــﻨﺠﺶ ﻧﮕــﺮش ﻧﺴــﻞ ﺟــﻮان و ﺑﺰرﮔﺴــﺎل ﺷــﻬﺮ ﺷــیﺮاز ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ اﻣﺮﺑــﻪ ﻣﻌــﺮوف و ﻧﻬــﻰ از ﻣﻨﻜــﺮ و ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﻋﻮاﻣــﻞ ﻣﺮﺗﺒــﻂ ﺑــﺎ ﻧﮕــﺮش آﻧــﺎن اﻧﺠــﺎم  ﺷﺪه اﺳــﺖ. ﻧﻤﻮﻧــﻪ ی ایــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ۶٠٠ﻧﻔــﺮ از ﺟﻮاﻧﺎن(٢٩-١٨ﺳــﺎل) و ﺑﺰرﮔﺴــﺎﻻن(ﺑﺎﻻی ۴٠ﺳــﺎل) ﺷــﻬﺮ شیرازﻣﻰ ﺑﺎﺷــﻨﺪ کــﻪ ﺑــﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔیــﺮی ﺗﺼﺎدﻓــﻰ ﺧﻮﺷــﻪ ای اﻧﺘﺨــﺎب ﺷــﺪه اﻧﺪ و داده ﻫــﺎ ﺑــﺎ اﺑــﺰار ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤــﻊ آوری ﺷﺪه اﺳــﺖ. ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﻧﺘﺎیــﺞ ۵/١۵درﺻــﺪ از ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮیﺎن دارای ﻧﮕــﺮش ﻣﻨﻔــﻰ و ۶٩درﺻــﺪ دارای ﻧﮕــﺮش میانه و ۵/١۵درﺻــﺪ دارای ﻧﮕــﺮش ﻣﺜﺒــﺖ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ اﻣــﺮ ﺑــﻪ ﻣﻌــﺮوف و ﻧﻬــﻰ از ﻣﻨﻜــﺮ ﻫﺴــﺘﻨﺪ و ﻧﮕــﺮش ﺟﻮاﻧــﺎن ﻣﻨﻔﻰ ﺗــﺮ از ﻧﮕــﺮش ﺑﺰرﮔﺴــﺎﻻن ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ. متغیرﻫــﺎی ﺗﺤﺼیــات ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮ، ﺗﺤﺼیــات ﭘــﺪر، ﺗﺤﺼیــات ﻣــﺎدر، ﺗﺤﺼیــات ﻫﻤﺴــﺮ، رﺳــﺎﻧﻪ، و ﻓﺮدﮔﺮایــﻰ دارای راﺑﻄــﻪ ی ﻣﻌﻜــﻮس و ﻣﺘﻐیــﺮ ﺳــﺮﻣﺎیه ی اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ دارای راﺑﻄــﻪ ی ﻣﺜﺒــﺖ ﺑــﺎ ﻣﺘﻐیــﺮ واﺑﺴــﺘﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﻨﺪ. ﻧﺘﺎیــﺞ رﮔﺮسیون ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐیــﺮه ﻧﺸــﺎن ﻣﻰ دﻫــﺪ، ﻣتغیرﻫــﺎی ﻣﺴــﺘﻘﻞ در ﻣﺠﻤــﻮع ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻪ اﻧﺪ ١٩درﺻــﺪ از ﺗﻐییــﺮات ﻣﺘﻐیــﺮ واﺑﺴــﺘﻪ را ﺗﺒییــﻦ کﻨﻨــﺪ. ﻧﺘﺎیــﺞ ایــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ پیشنهاد ﻣــﻰ  دﻫــﺪ کــﻪ ﺑــﺎ ﻗﻮی ﺗــﺮ کــﺮدن ﭘیوند اﻓــﺮاد ﺑــﺎ ﺟﺎﻣﻌــﻪ و اﻓﺰایــﺶ اﺣﺴــﺎس ﺗﻌﻠــﻖ ﻣــﻰ  ﺗــﻮان ﻧﮕــﺮش و رﻓﺘﺎرﻫــﺎی آن ﻫــﺎ را ﺑــﺮای ﻧﻈﺎرت ﻫــﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋــﻰ ﻏیــﺮ رﺳــﻤﻰ ﻣﺴــﺎﻋﺪ ﺗﺮ کــﺮد.

متن کامل مقاله را می توانید در ذیل دانلود کنید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.