انتظار و قلمرو امر به معروف و نهی از منکر

نویسنده: عباس آیینه‌چی

مقدمه

درعصری که ندای سکولاریسم وپراگماتیسم بلند است، حکومتی دینی تشکیل شد که نه تنها مدعی است که دین، دارای برنامه‌ای جامع برای سعادت دنیوی واخروی، فردی و اجتماعی است، بلکه ادعا دارد که دین، توانایی عملی برای اداره جامعه، آن هم درسطح جهانی را دارد. زیر ساخت این ادعا، تفکر و فرهنگ پیشرفته انتظار است که پس از سالها مهجور ماندن و برداشت‌های نادرست از آن ورسوخ انحرافات فکری در آن که بعضی از آنها توطئه و سوء استفاده وبرخی دیگر ناشی از سطحی نگری و نگاه قشری به معارف اسلامی بوده است؛ توسط مردی الهی، یکی از جانشینان برحق آخرین ذخیره الهی احیاء شد. این بزرگ‌ مرد تاریخ که ضمیر پاک او از معارف ناب سیراب شده بود و تحت هدایت الهی و اولیای خدا، حقیقت فرهنگ مهدویت را درک کرده بود، مفهوم انتظار راستین را از انتظار دروغین، انتظار پویا و سازنده را از انتظار ایستا و ویرانگر متمایز کرد و ضمن بیان ورد همه دیدگاه‌های نادرست، نقش انتظار واقعی را چنین بیان فرمودند:

«همه ما انتظار داریم و باید در این انتظار خدمت کنیم. انتظار فرج، انتظار قدرت اسلام است و ما باید کوشش کنیم تا قدرت اسلام در عالم تحقق پیدا کند و مقدمات ظهور انشاءالله تهیه شود

فرهنگ انتظار، وجود حکومت اسلامی مقتدر را ضروری و ضامن اجرای کامل و صحیح احکام اسلامی می‌داند. امام خمینی (ره) درباره همین مسئله می‌فرمایند:

«اکنون که دوران غیبت امام (ع) پیش آمده و بناست احکام حکومتی اسلام باقی بماند و استمرار پیدا کند وهرج ومرج روا نیست، تشکیل حکومت لازم می‌آید وعقل هم به ما حکم می‌کند که تشکیلات لازم است

با این مبانی صحیح دینی، حکومت و دولتی منتظر محقق شد. دولتی که باید اثبات کند که دین دارای برنامه جامعی برای زندگی بشر است که تأمین کننده سعادت و آرامش او خواهد بود وعلاوه بر آن مکانیزم‌هایی مانند”امربه معروف ونهی از منکر”دارد که بسیار کارآمد، سازنده و ضامن اجرای این برنامه است.

کاوشی در مفهوم انتظار

وقتی از بعد نظری به انتظار نگاه می‌کنیم درمی یابیم. انتظار، امید داشتن به تحقق هدف خلقت و رسالت است. با مراجعه به آیات قرآن، درمی یابیم که هدف خلقت انسان و فرستادن پیامبران، دعوت به پرستش خداوند وسعادت انسان است؛ و هدف حضرت حجت طبق بعضی از روایات برقراری قسط و عدل است چنان‌که پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمودند:”لو لم یبق من الدنیا إلا یوم واحد لطول الله ذلک الیوم حتی یخرج رجل من اهل بیتی یملأ الارض عدلا کما ملئت ظلما وجورا

اما چگونه بین این دو هدف می‌توان ارتباط برقرار کرد؟

استاد مطهری می‌فرماید:” هدف اصلی دین، دعوت مردم به پرستش خداوند ونزدیکی به اوست وهدف واسطه‌ای وچیزی که مقدمه‌ای برای رسیدن به هدف اصلی است مکارم اخلاق اجتماعی واقامه قسط است. به تعبیر دیگر هدف اصلی دین توحید نظری وتوحید عملی فردی است ومقدمه آن وهدف واسطه‌ای آن توحید عملی اجتماعی است. “

پس دولتی که منتظر برقراری عدل وقسط به دست حضرت حجت است در واقع منتظر تحقق هدف خلقت ورسالت است. انسان منتظر، طالب سعادت بشراست؛ به دنبال تحقق مکارم اخلاقی وانسانی است.

ازبعد عملی، انتظار، حرکت است؛ سعی وتلاش در مسیر تحقق این هدف بزرگ است. بررسی متون دینی این نکته را آشکار می‌کند که انتظار در دو عرصه فردی واجتماعی جنبه سازندگی واصلاح دارد. امام صادق (ع) در حدیثی می‌فرماید:”من سران یکون من اصحاب القائم فلینتظر ولیعمل بالورع ومحاسن الاخلاق وهو منتظر” ما باید در فکر اصلاح خویشتن باشیم وخود را به سلاح تقوا واخلاق نیکو مسلح نماییم تا موانع ظهور برطرف شود. تعبیر «وهو منتظر» در ذیل حدیث تأکید بر این نکته دارد که انتظار جز با این اوصاف محقق نخواهد شد. اما طبق تعالیم اسلامی تردیدی نیست که تنها پرداختن به خود کافی نیست بلکه برهر مسلمان منتظر لازم است که در عین خودسازی تا آنجا که برای او امکان دارد، به دیگران هم برسد تا آنان نیز به مقام شامخ آخرین حجت خدا وشکوه روز ظهور ولزوم انتظار سازنده آشنا شوند. امام هادی (ع) می‌فرمایند:”اگر نبودنددانشمندانی که بعداز غیبت قائم ما به سوی اودعوت می کردندوبه سوی اورهنمون می شدندواز دین او دفاع می کردندوبندگان ناتوان را از دامهای شیطان ومریدهای شیطان نجات می‌دادند، احدی باقی نمی ماندجز اینکه از دین خدا بر می‌گشت ومرتد می‌شد؛ ولی این دانشمندان زمام دلهای ضعفای شیعه رابا دست با کفایت خود می‌گیرند چنان‌که ملوان‌ها زمام کشتی را به دست می‌گیرند وسرنشینان کشتی را از خطر مرگ محافظت می‌کنند اینان در نزد خدای متعال برترین بندگان خدا هستند. ”

در یک کلام بر همه منتظران واقعی به ویژه دانشمندان اسلام واجب است که خود ودیگران را از دام وفریب شیطان وشیطان نماها نجات دهند وروز به روز در مسیر تکامل معنوی وانسانی گام بردارند تا در زمینه سازی امر ظهورمؤثر بوده و از منتظران واقعی محسوب شوند. از اینجا ارتباط عمیق انتظار و امر به معروف ونهی از منکر کشف می‌شود.

امربه معروف ونهی از منکر شرط انتظارواقعی

اگر کسی می‌خواهد مفهوم انتظار راستین در مورد او صادق باشد، باید آمر به معروف وناهی از منکر باشد با بررسی متون دینی می‌توان به این ارتباط عمیق پی برد. ما از جند منظر این ارتباط را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

۱/ صفات وویژگی

. با بررسی صفات فاعلان این دو مؤلفه دینی، به ارتباط عمیق آن دو پی می‌بریم. در روایات، انسان تارک امر به معروف ونهی از منکر، بی‌دین ومرده شمرده شده؛ در حالیکه ویژگی اساسی انسان منتظرایمان راسخ وحرکت وپویایی است:

الف- ایمان راسخ:

یکی از ویژگیهای منتظران، ایمان قوی است. امام صادق (ع) در مورد فرمایش خداوند متعال که فرمود:”هدی للمتقین، الذین یؤمنون بالغیب «می‌فرمایند:» متقین که قرآن هدایتگر آنهااست، کسانی هستند که اقرار به حقانیت قیام حضرت مهدی (ع) دارند. امام صادق (ع) در جایی دیگر می‌فرمایند: متقین، شیعیان حضرت علی (ع) هستند وغیب، همان حجت غایب است وشاهد اینکه غیب، حجت غایب خداست، فرمایش خداوند تبارک وتعالی است که می‌فرماید:”ویقولون لولا أنزل علیه آیه من ربه فقل إنما الغیب لله فانتظروا انی معکم من المنتظرین. ”

بگو علم غیب از آن خداست. انتظار بکشید من نیز با شما منتظر می‌مانم. خدای عز وجل خبر می‌دهد که «آیه» همان”الغیب” است و”الغیب” همان حجت است. بنابر این از طرفی منتظر، انسانی مؤمن ودین دار معرفی شده است؛ از طرف دیگر انسان تارک امر به معروف ونهی از منکر، انسانی بی‌دین خوانده می‌شود چنان‌که امام صادق (ع) در روایتی از پیامبر اکرم (ص) نقل فرموددند:”ان الله عزوجل لیبغض المؤمن الضعیف الذی لا دین له، فقیل وما المؤمن الضعیف الذی لا دین له؟ قال الذی لاینهی عن المنکر. ”. از این دو دسته روایت می‌توان نتیجه گرفت که منتظر نمی‌تواند تارک امر به معروف ونهی از منکر باشد زیرا دوصفت متضاد دریک نفر جمع نمی‌شود.

ب- حرکت وپویایی

حرکت وپویایی ازو یژگیهای قطعی یک انتظار راستین است. آیا مگرنه این است که هر انسان وموجود زنده‌ای که به تداوم حیات خویش می‌اندیشد وبقای خود را انتظار دارد، تمامی رفتارها، جهت گیریها، حرکت وسکون‌هایش را در راستای این انتظار عیار می‌کند واز هر عمل، رفتار و اندیشه‌ای که با ادامه حیات وانتظارات حیاتی او ناسازگار باشد به شدت پرهیز می‌کند؟ اگر انسان منتظر از امر به معروف ونهی از منکر فاصله بگیرد در واقع با اهداف حیاتی خود فاصله گرفته است؛ چنان‌که امیر مؤمنان علی (ع) می‌فرماید:”ومنهم تارک لانکارالمنکر بلسانه وقلبه ویده فذلک میت الاحیاء” وتارک امربه معروف را مرده زنده‌ها نامیده است؛ بنابراین امکان ندارد که کسی منتظر واقعی باشد ودر عین حال این فریضه مهم وحیاتی امر به معروف ونهی از منکر را ترک کند.

۲/ آثارامر به معروف ونهی از منکر

در روایاتی که در باب امربه معروف ونهی از منکر آمده است آثاری را می‌بینیم که در روایات مربوط به مهدویت وآثار جامعه آرمانی مهدوی آمده است. در روایتی که از امام باقر (ع) نقل شده آمده است:

ان الامر بالمعروف والنهی عن المنکر…بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتحل المکاسب وترد المظالم وتعمر الارض وینتصف من الاعداء ویستقیم الامر. ”

به واسطه امربه معروف ونهی از منکر، فرائض وواجبات اقامه می‌شود، امنیت جاده‌ها تأمین و درآمدها حلال

می‌شود، حق به صاحبش برمی گردد، زمین آباد می‌شود، ازدشمن انتقام گرفته می‌شود، نظام شما ثبات پیدا می‌کند.

این آثار، درست همان آثاری است که در روایات مربوط به آثار ظهور وقیام «مصلح کل» می‌خوانیم.

در روایتی از امام صادق (ع) آمده است:” هنگامی که قائم قیام کند، حکومت را بر اساس عدل قرار می‌دهد. وظلم وجور در دوران او بر چیده می‌شود. وجاده‌ها در پرتو وجودش امن وامان می‌گردد. زمین برکاتش را خارج می‌سازد. وهر حقی به صاحبش می‌رسد. در میان مردم همانند داوود (ع) ومحمد (ص) داوری می‌کند. در این هنگام زمین گنجهای خود را آشکار می‌سازد. وبرکات خودرا ظاهر می‌کند. وکسی موردی برای انفاق وصدقه وکمک مالی نمی‌یابد زیرا همه مؤمنان بی‌نیاز وغنی خواهند شد. ”

از این دو دسته روایات نیز ارتباط عمیق بین این دو مؤلفه دینی استنباط می‌شود.

۳/ امر به معروف وتمکن

انسان منتظر در انتظار روزی است که بندگان صالح خداوند متعال وارث زمین شوند چنان‌که قرآن کریم می‌فرماید:”ولقد کتبنا فی الزبور من بعدالذکر أن الارض یرثها عبادی الصالحون” و پیشوایی سرپرستی امور مردم را به عهده بگیرند:”ونرید أن نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم أئمه ونجعلهم الوارثین

انسان منتظر، به دنبال اقتداروعظمت اسلام وحاکمیت انسان‌های مؤمن وصالح است. از طرف دیگر قرآن به ما می‌آموزد که:”الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلوه واتوا الزکوه وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنکر ولله عاقبه الامور. ”نشانه حکومت صالحان وکسانی که قدرت وامکانات به آنان دادیم آن است که در زمین اقامه نماز می‌کنند وزکات می‌پردازند وامر به معروف ونهی از منکرمی کنند؛ بنابراین انسان منتظر، با انتظار وامید به تحقق تمکن واعتلای مؤمنین، در وافع به دنبال زمینه‌ای برای قیام به فریضه سازنده وحیات بخش امر به معروف ونهی از منکراست. پس مؤمنین هر گاه قدرت پیدا کنند به فریضهامربه معروف ونهی از منکر عمل می‌کنند. ودر حال حاضر که بعد از قرنها حکومتی اسلامی تشکیل شده وتمکن نسبی حاصل شده است، باید ثابت کنیم که در ادعای خودصادق هستیم.

۴/ اقتدا به امام زمان (ع)

طبق فرمایش پیامبر گرامی اسلام (ص) که فرمودند:”طوبی لمن أدرک قائم اهل بیتی وهو مقتدبه قبل قیامه، یتولی ولیه، ویتبرأمن عدوه” منتظرواقعی کسی است که قبل از قیام حضرت به او اقتدا می‌کند واورا الگوی خود قرار می دهداین الگوگیری در دو زمینه فردی ودولتی قابل تصور است:

۴۱فردی:

هر انسان منتظری باید درتمامی زمینه‌های عبادی، اعتقادی، اخلاقی وصفات نیکو، حضرت مهدی (ع) را الگو وسرمشق خود قرار دهدوطبق آن بزرگوار عمل نماید. یکی از صفات آن حضرت «صالح ” است پس منتظر هم باید صالح باشد؛ چراکه آمربه معروف وناهی ازمنکرخودبایدصالح باشد. یکی دیگر از صفات آن بزرگوار» مصلح” است؛ بنابراین اگر فردی می‌خواهد منتظر او باشدوبه اواقتدا نماید، بایدا ونیز مصلح باشد ونسبت به مفاسد ومعضلات اجتماعی بی تفاوت نباشد ودر حد توان به امر به معروف ونهی از منکرکه تنها راه اصلاح است اقدام نماید.

۴۲حکومتی

دولت وحکومتی که مدعی است منتظر حکومت جهانی مصلح آخرالزمان وپیرو راه اوست وبا این دعا مأنوس است:”اللهم إنا نرغب الیک فی دوله کریمه، تعز بهاالاسلام واهله، وتذل بها النفاق واهله”، باید ویژگیهای دولت جهانی آن بزرگوار را در خود ایجاد نماید.

الف-دولت صالح

دولت کریمه مهدوی، دولت صالحان است. چنان‌که قرآن کریم می‌فرماید:”ولقد کتبنا فی الذبور من بعدالذکرأن الارض یرثها عبادی الصالحون «طبق نظرعلامه طباطبایی در تفسیر این آیه، منظور از» وراثت”، «خلافت» و”سلطنت” است. وبدین ترتیب صالحان بر زمین به حکومت خواهند رسید.

دولت کریمه دوران انتظار نیز باید دولت صالحان باشد. اما دولت صالحان چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟

خداوند متعال در قرآن کریم پنج خصلت برای صالحان بر می‌شمرد:”یؤمنون بالله والیوم الاخرویأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین” دولتمردان در دولت منتظر با ید صالح باشند یعنی ایمان به خدا، ایمان به روز جزا، امر به معروف، نهی از منکر وسبقت در خیرات داشته باشند. دراین صورت است که می‌توانند ادعا کنند که دولت آنها دولت منتظروصالح است.

ب- دولت مصلح

عبدالله بن عطا از امام باقر (ع) پرسید: وقتی حضرت مهدی (ع) ظهور کند چه خواهد کرد؟ امام درپاسخ فرمودند:”یهدم ما قبله کما صنع رسول الله صل الله علیه وآله ویستأنف الاسلام جدیداً

دولت مهدوی، دولت مصلح است آن هم درسطح جهانی زیرادربعضی از منابع تفسیری در ذیل این آیه شریفه:”اعلموا أن الله یحی الارض بعد موتها”؛ آمده است:” یصلح الارض بقائم آل محمد من بعد موتها یعنی من بعد جور اهل مملکتها” خداوند زمین را به وسیله حضرت مهدی اصلاح می‌کند پس از اینکه ساکنان زمین، آن را پر از ظلم وجور کرده‌اند. مصلح آخر الزمان، مصلح جهانی است زیرا ظاهر لفظ «ارض» کل زمین است واصلاحات او مرز نمی شناسدوشرق وغرب عالم را فرا خواهد گرفت. حال دولت مصلح در دوران انتظار نیز باید مصلح باشد ودامنه فعالیت خود را محدود به مرز جغرافیایی خاصی نکند.

۵/سکوت، مقدمه تسلط اشرار:

انسان منتظر، درانتظار تحقق هدف دولت مهدوی یعنی مبارزه با ظالمان، اشرار ومتعدیان به حقوق مردم وکوتاه کردن دست آنان از نوامیس مسلمانان است. این امر محقق نمی‌شود مگر با احیای فرهنگ امر به معروف ونهی از منکر؛ که درروایات ما یکی از عواقب ترک این فریضه، تسلط اشرار بر جامعه وعدم استجابت دعاعنوان شده است. حضرت علی (ع) می‌فرمایند:”لاتترکوا الامر بالمعروف والنهی عن المنکر فیولی علیکم شرارکم ثم تدعون فلا یستجاب” اگر منتظر، امر به معروف ونهی از منکر را ترک کند، ودر عین حال درآرزوی دفع اشرار از جامعه اسلامی باشد وذکر «اللهم عجل لولیک الفرج» به زبان بگیرد ونام منتظر راستین به خود بدهد، دچار یک پارادوکس وتناقض شده است.

۶/ سکوت، مقدمه گسترش فساد

یکی دیگر از اهداف دولت مهدوی خشکاندن ریشه‌های فساد در جامعه است. انسان منتظر باامربه معروف ونهی ازمنکرمی تواند به این هدف نزدیک شود وزمینه را برای ظهور فراهم نماید. اما اگر این فریضه را ترک نماید، فساد درزمین گسترش پیدا می‌کند؛ چنان‌که خداوند می‌فرماید:”لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض”. وامر ظهور به تأخیر می‌افتد. حال دولت اسلامی در دوران انتظار باید به این امر مهم اقدام نماید وبا ترویج معروف ومبارزه با منکرات اخلاقی واجتماعی زمینه را برای ظهور حضرت مهدی (ع) فراهم نماید.

۷/ امر به معروف موجب تحقیر و ضعف کفار

امیر المؤمنین علی (ع) فرمودند:”پشتوانه مؤمنان و وسیله تحقیر کفار، امر به معروف ونهی از منکر است. ”

واین، درست همان هدفی است که دولت کریمه مهدوی به دنبال آن است و منتظران حضرتش همواره آن را از خداوند متعال مسئلت می‌نمایند:”اللهم انا نرغب الیک فی دوله کریمه تعز بها الاسلام و اهله، وتذل بها النفاق و اهله” منتظران واقعی علاوه بر این دعا باید اقدام عملی درجهت تحقق این هدف بزرگ وآرمانی انجام دهند و با امربه معروف ونهی از منکر، موجب تقویت و عزت مؤمنین، و تضعیف و ذلت کفار و منافقین شوند.

قلمرو امر به معروف ونهی از منکراز لحاظ مفهومی

قلمرو وکارکرد انتظار در تمام زمینه‌های فردی، فرهنگی، علمی، اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی و سیاسی گسترده است. وجامعه دینی منتظر در تمامی این زمینه‌ها باید به دنبال اصلاح، تکامل وجامعه مطلوب وآرمانی ترسیم شده در فرهنگ مهدویت باشد. چه اینکه قرآن کریم در یک بیان کلی، جامعه ایمانی ودین مداررا جامعه متعالی و والامنزلت وبر سریر رفعت توصیف می‌کند:”ولا تهنوا ولاتحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین” سست نشوید وغمگین نگردیدوشما برترید اگر ایمان داشته باشید.

اطلاق واژه”علو” پیشرو بودن وبرتری در تمامی زمینه‌ها وساحت‌ها را می طلبدزیرا در مقابل «وهن» قرار گرفته است که به معنای ضعف، سستی وناتوانی است. پروردگار متعال جامعه مؤمنان را دارای منزلت وبلند مرتبگی می‌داند وپیداست که عقب افتادگی در یک بعد ویک عرصه نیز با علو وبلند مرتبگی جامعه دینی سازگار نیست.

یکی از ابزارهای کارآمد ومهم در جهت اصلاح، پیشرفت وترقی مورد نظر فرهنگ انتظار، امر به معروف ونهی از منکر است؛ لذابا توجه به قلمرو انتظار، به غیراز امور فردی، بقیه امور در قلمرو امر به معروف ونهی از منکر قرار می‌گیرد. همین معنای گسترده از معروف ومنکر در اصطلاح فقها نیز آمده است؛ معروف یعنی افعال نیک ومنکر یعنی افعال بد. بااین معنا معروف شامل واجبات ومستحبات ومنکر شامل محرمات ومکروهات می‌گردد. در نتیجه امر به معروف ونهی از منکر نیز به دو دسته تقسیم می‌شود: اول امر به معروفهای واجب ونهی از منکرات حرام ودوم امر به معروفهای مستحب ونهی از منکرهای مکروه.

قلمرو امر به معروف ونهی از منکر از لحاظ فاعلی

در جامعه اسلامی در دوران انتظار، همه آحاد جامعه نسبت به این فریضه حیاتی مسئولیت دارند اما با توجه به شرایط امر به معروف ونهی از منکر این وظیفه از تعدادی افرادساقط می‌شود ویا باتوجه به موضوع آن، تحقق این واجب الهی نیاز به دولت وتشکیلات دارد؛ چنان‌که مسعده بن صدقه می‌گوید: از امام صادق (ع) سؤال شد: آیا امر به معروف ونهی از منکر برهمه افراد واجب است؟ حضرت فرمودند: نه. گفته شد: به چه دلیل؟ حضرت فرمودند:”هرآینه امر به معروف ونهی از منکر بر کسی واجب است که قوی باشد واز او اطاعت بشودودر عین حال به معروف ومنکر عالم باشد، نه بر کسانی که قدرت ندارند ونمی توانند کسی رابه راه راست هدایت کنند (یعنی علم به معروف ومنکر ندارند). حضرت در ادامه فرمودند: دلیل این مطلب آیه قرآن است که می‌فرماید: باید برخی از شما …(امر به معروف ونهی از منکر کنند نه همه). بنابراین قلمرو امربه معروف ونهی از منکر به لحاظ اینکه وظیفه فردی است یا دولتی، متفاوت است. برای درک این معنا باید به اقسام آن اشاره شود.

۱/تعلیم جاهل

یکی از مراتب امر به معروف ونهی از منکر تعلیم جاهل است، این مرتبه نیز خود به سه قسم تقسیم می‌شود:

۱۱جاهل قاصر: جاهل قاصر کسی است که حکم یا راه اجرای آن را نمی‌داند ودر این بی اطلاعی خود مرتکب تقصیر نشده است به این معنی که برای او شرایط فراگرفتن احکام اسلام فراهم نشده است. چنین فردی به دلایل مختلف از قبیل این که تازه به تکلیف رسیده، یابه مقتضای محیطی که در آن زندگی کرده، مثل اینکه از مرکز اسلام دور بوده یاتحت تسلط کفار زندگی می‌کرده است، نتوانسته احکام اسلام رایادبگیرد.

۱۲جاهل مقصر: جاهل مقصرکسی است که توانایی یادگرفتن را داشته است اما در این کار کوتاهی کرده است.

۱۳جاهل مرکب: جاهل مرکب کسی است که به خیال خود، حکم رایاد گرفته است، روش انجام آن را می‌داند، ولی اشتباه می‌کند. مانند کسی که مثلاً در همین مسئله امر به معروف ونهی از منکرکارهایی را انجام می‌دهد که از لحاظ شرعی گناه محسوب می شودمثل توهین به مؤمن، فاش کردن اسرار مردم، مانند کسی که از دیوار خانه مردم بالا می‌رود

درهمه این اقسام، احتیاج به تعلیم است، اماتعلیم بایدبا روش‌های آموزشی متناسب با سن، استعداد وموقعیتهای اجتماعی افراد باشد. در جامعه اسلامی باید افراد یا ارگانهایی باشند که عهده دار تعلیم با روشهای مناسب شوند؛ زیرا طبیعی است که همه آحاد جامعه توانایی انجام این کار را ندارند؛ بنابراین بر دولت اسلامی لازم است که به این امر مهم اقدام نماید.

۲/تذکر وموعظه

اگر فردی با این که حکم را می‌داند، عالماً وعامدا، گناهی را مرتکب می‌شود، باید به او تذکر داد واورا موعظه نمود اما در اینجا نیز دوقسم افراد متصور است:

۲۱غیرمتجاهر به فسق

اگر کسی در خلوت گناهی کردوما مطلع شدیم، باید باتذکر وموعظه اورااز منکر نهی کنیم؛ امابایدبه این نکته توجه کنیم که ما حق نداریم راز اورا فاش کنیم وآبرویش را ببریم وبه مراجع ذی صلاح خبر دهیم؛ البته شرایط خاصی مانندحضورچهار شاهد عادل، در منابع فقهی ذکر شده است که طبق آن شرایط می‌توان به مراجع قضایی اطلاع داد تا اجرای حد الهی بشود ولی اسلام طالب حفظ آبروی مؤمن است.

۲۲متجاهر به فسق

اگر کسی عملاً در حضور دیگران گناه می‌کند واحساس شرمساری هم نمی‌کند، امربه معروف ونهی از منکر در مورد چنین کسانی سخت‌تر است اینجا دیگر بحث حفظ آبرو نیست. در اینجا مراحلی برای امر به معروف ذکر کرده‌اند:

اول: با قول لین، باادب واحترام باید اورا موعظه کرد.

دوم: اگر اثر نکرد، باید چهره در هم کشید وبا خشم وتندی اورا از آن گناه بازداشت. چنان‌که روایت می‌فرماید:”صکوا بها جباههم” یعنی باتندی به پیشانی اوبزنید-البته نه بادست بلکه با سخن-یعنی آنچنان رودررو وبا تندی بااو برخورد کنیدمثل کسی که می‌خواهد توی پیشانی طرف مقابل بزند.

سوم: اگر باز هم اثر نکرد، بایداورا تهدید کرد که اورا به نیروی انتظامی معرفی خواهیم کرد تاطبق قانون با او عمل شود.

چهارم: اگر تهدید هم عمل نکرد، در این صورت باید اورا به مراجع ذی صلاح معرفی کرد تا دستگاه اسلامی بااوبرخورد مناسب را انجام دهد. در حکومت اسلامی هیچ‌کس حق ندارد مسنقیما وارد عمل شود وبرخورد فیزیکی نماید در این مرحله جای مداخله دولت اسلامی است وباید با اقتدار متجاهران به فسق را اگر قابل هدایت نیستند از جامعه اسلامی حذف نماید؛ زیرا در جامعه اسلامی نباید قبح گناه بریزد وباید ارزش‌های دینی واخلاقی ومصلحتهای اجتماعی حفظ شود. دولت اسلامی موظف است با شرارت‌های انسان‌های شرور مبارزه کند وامنیت اجتماعی را در کوی وبرزن مملکت اسلامی برقرار نماید زیرا یکی از اهداف دولت کریمه مهدوی برقراری امنیت است چنان‌که رسول گرامی اسلام (ص) فرمودند:”حکومت مهدی (ع) به گونه‌ای است که دو زن شبانه حرکت کرده، مسافرت می‌کنند واز بی عدالتی وستم هراسی ندارند. ”

دولت اسلامی منتظر باید از اشاعه فحشاء، بی بندوباری وناامنی در سطح جامعه جلوگیری نماید.

۳/ برخوردباتوطئه اجتماعی وتهاجم فرهنگی

گاهی کاری که بر خلاف شرع وبر خلاف مصالح جامعه اسلامی است، به صورت کاری ساده وبا انگیزه فردی واز روی جسارت وگستاخی انجام می‌گیرد وگاهی اقدامی پیچیده وحساب شده است وکسانی آن را برنامه‌ریزی کرده‌اند. نقشه‌ای در کار است که اسلام ونظام اسلامی شکست خورده وکارآیی خود را از دست بدهد، می‌خواهند حاکمیت اسلام در جامعه از بین برود. در اینجا کار از وظیفه یک فرد، واز قالب یک امر به معروف ونهی از منکر ساده خارج شده، ونیازمند طراحی وبررسیهای علمی وپیچیده است. در مورد این گونه منکرات باید مسلمانان به صورت دسته جمعی تصمیم بگیرند واقدام نمایند. درجایی که دولت اسلامی وجود دارد، دولت باید بااقتدار به مبارزه با این پدیده‌ها اقدام کند. توطئه‌های ضد اسلامی و منکرات می‌تواند در زمینه‌های مختلف تعلیم وتربیت، دینی،

فرهنگی، اخلاقی، خانوادگی، اجتماعی، امنیتی، اقتصادی، سیاسی وبین المللی ونظامی باشد؛ که با یک کار ساده وباشیوه‌های معمولی امربه معروف ونهی از منکر وتوسط تک تک افراد جامعه به تنهایی قابل پیشگیری ومبارزه نیست. بلکه تلاش واقدام جدی وعملی دولت را می‌طلبد. مادر ادامه به قلمرو معروف و منکر در حیطه وظایف ورسالتهای دولت اسلامی منتظر می‌پردازیم.

قلمرومعروف ومنکردر حیطه رسالت دولت منتظر

۱/آموزشی وعلمی

در هیچ مکتبی اولین فرمان آن «اقرأ» نیست. در اسلام به مسئله علم ودانش اهمیت بسیاری داده شده است به گونه‌ای که شرط تکلیف، اولین شرط برای رهبری وقضاوت وهمچنین اولین شرط برای امر به معروف ونهی ازمنکر را علم دانسته است؛ لذاارتقاء سطح علمی وآموزشی جامعه یکی از مهمترین وظایف دولت است. این وظیفه را دردو سطح داخلی وخارجی می‌توان پیگیری کرد.

الف- داخلی

دولت برای ارتقاء سطح دانش مردم در زمینه‌های دینی وعلوم جدید، موظف است بااستفاده از تکنولوژی وراه‌های مناسب، از پایین‌ترین سطح جامعه تا بالاترین سطح آن برنامه داشته باشد. سه وزارتخانه آموزش وپرورش، وزارت علوم و وزرات فرهنگ وارشاداسلامی در دولت اسلامی به این امر مهم مشغول هستند.

این وزارتخانه‌ها به خاطر حساسیت بالای کارشان باید به چند نکته توجه داشته باشند:

۱۱-۱اعتقادات سالم وپاک دینی را در متون درسی منعکس نمایند.

۱۱-۲احکام اسلام را در همه سطوح مقدماتی تا پیشرفته آموزش دهند.

۱۱-۳از عناصر سالم وپاک در این امر مهم استفاده کنند.

۱۱-۴تعلیم وتربیت باید دینی واسلامی باشد.

۱۱-۵از نفوذ انحرافات فکری واخلاقی وخرافات به این مراکز وافکار فرزندان اسلام جلوگیری نمایند.

۱۱-۶از پیشرفتهای علمی روز عقب نمانند.

۱۱-۷برای مبارزه با تهاجم فرهنگی وبه تعبیر مقام معظم رهبری شبیخون فرهنگی کمر همت ببندند.

دولتی که منتظر دولت مهدوی است، نمی‌تواند نسبت به پیشرفت علمی بی تفتاوت با شد زیرا یکی از ویژگیهای عصر ظهور پیشرفت سریع علم ودانش است چنان‌که در روایتی از امام صادق (ع) می‌خوانیم:”علم ودانش ۲۷ حرف است وهمه آنچه پیامبران آورده‌اند تنها دو حرف آن است ومردم تا کنون جز با دو حرف آشنایی ندارندو هنگامی که قائم ما قیام کند، ۲۵ حرف دیگر را بیرون آورد. آن را بین مردم نشر وگسترش می‌دهد وآن دو حرف را ضمیمه می‌کند ومجموع ۲۷ حرف را در میان مردم منتشر می‌سازد. ” جامعه منتظر مهدی (ع) باید زمینهدرک ودریافت این علوم را در خود ایجاد نماید. وزمینه سازی این امر به عهده دولت اسلامی است.

ب- خارجی

درخارج از مرزهای کشور، مناطقی وجود دارند که نسبت به معارف اسلامی در فقر وبی اطلاعی به سر می‌برند، یابه علت دور بودن از مرکز اسلام ویا به هر دلیل دیگر آگاهی کمی با احکام ومعارف ناب اسلامی دارند، دولتی که منتظر یک دولت جهانی است باید خود نیز در سطح جهانی برنامه داشته باشد. بشریت امروز تشنه حقیقت هستند، لذا دولت اسلامی باید بابرنامه ریزی درست بتواند آنان را سیراب نماید. اسلام که برای تمامی مسائل مهم راهکارهای مناسب ارائه می‌دهد از این مسئله غافل نمانده وبرای تحقق این هدف بزرگ راهکار ارائه داده است؛ اسلام عزیز طرح انقلابی «هجرت» را برای آموزش وتعلیم جاهلان وناآگاهان بسیار مؤثر می داندچنانکه در صدر اسلام برای هر منطقه سه نفرمی فرستادند: ۱- والی ۲- معلم وقاری که قرآن را به دیگران تعلیم نمایدومردم در معارف واحکام به او مراجعه کنند. ۳- خزانه دار.

دولت اسلامی باید با الگوگیری از این طرح، برای ترویج اسلام وتنویر افکار مسلمین تلاش نماید. البته در عصر کنونی وبا پیشرفت تکنولوژی، دولت اسلامی می‌تواند بااستفاده از ابزارهای پیشرفته مانند ماهواره، اینترنت، شبکه‌های تلویزیونی مرزها را درنوردیده ومعارف اصیل اسلامی از جمله فرهنگ ناب، مترقی وسازنده مهدویت وفرهنگ شهادت وظلم ستیزی که می‌توانند منشأ بسیاری از تحولات فردی، اجتماعی وسیاسی شوند، را به تمام دنیا صادر کنند وبا ارشادافکار وقلوب انسانهاوایجاد یک تحول اساسی در افکار مردم جهان زمینه را برای ظهور مصلح جهانی ومنجی بشریت از ظلمها وتاریکی‌ها فراهم نماید.

۲/فرهنگی

منکرات فرهنگی با ابزار قلم، بیان، هنر، فیلم، تبلیغات، شایعه، وسوسه، ایجاد مجالس گناه ولهو ولعب، بنای ساختمانها وتأسیساتی که رونق مراکز مذهبی را کم می‌کند، ایجاد سرگرمیهای کاذب ومبتذل، ماهواره هاو سی دی‌های مستهجن صورت می‌گیرد. بعضی از مسائل هم وجود دارد که به خودی خود منکر نیستند اما منکرزا هستندوزمینه بروز فسادهای اخلاقی واجتماعی می‌باشند، مانند بی‌کاری، تأخیر در ازدواج که مشکلات زیادی را به جامعه اسلامی تحمیل می‌کند. دولت اسلامی باید با استفاده از کارشناسان ومتخصصان متعهد ودلسوز وعاشق اصلاح وتربیت به مبارزه با این پدیده‌های شوم دوران ما بپردازد که مفاسد فرهنگی واجتماعی موجب محرومیت جامعه از وجود آن خورشید عالم تاب می شودودوران غیبت را طولانی‌تر می‌کند چنان‌که خودآن حضرت در نامه‌ای که برای شیخ مفید مرقوم فرمودند به این حقیقت اشاره کرده‌اند:” اگر شیعیان ما، که خداوند آنها را به طاعت خود موفق بدارد، دل‌هایشان در راه وفاکردن به پیمانی که بر عهده آنهاست یکی بود، هرگز سعادت دیدار ما از آنان به تأخیر نمی‌افتاد وسعادت پشتیبانی ما از ایشان به سبب معرفت راستینی که به ما دارند زودتر دست می‌داد. پس مارا چیزی جز اعمال نکوهیده آنان دور نمی‌سازد که اعمالشان به ما می رسدومارا اندوهگین می‌سازد وما چنین انتظاری از آنان نداریم. ”

دولت منتظر باید در رفع این موانع ظهور، اقدامات عملی مفید وسازنده داشته باشد.

۳/خانوادگی

خانواده اولین کانون تربیت واساس تربیت است؛ همانگونه که می‌تواند سرچشمه فساد وتباهی باشد. به همین دلیل است که اسلام به خانواده اهمیت فراوانی می‌دهد. دولت اسلامی باید باشناسایی منکرات خانوادگی به اصلاح آنها بپردازد. منکرات خانوادگی شامل: گناه کردن والدین، بی اطلاعی نسبت به مسائل تربیتی، سخنان ناروای والدین در حضور فرزندان، تجمل گرایی، زیاده خواهی، توقعات نابجا، بی اعتنایی به خواستهای طبیعی اعضای خانواده، بی‌توجهی نسبت به تأثیر لقمه حرام وصدها موضوع دیگر که در محیط خانواده اتفاق می‌افتد ومنجر به تربیت نادرست فرزندان ودر نتیجه انحراف افراد جامعه می‌شود؛ بنابراین دولت اسلامی باید امر به معروف ونهی از منکر را از محیط خانواده شروع کند وبا آموزش خانواده‌ها، تربیت واصلاح افراد جامعه را از درون خانه واز همان دوران طفولیت واز زیر ساختهای تربیتی آغاز نماید

۴/اجتماعی

یکی دیگر از عرصه‌هایی که دولت نسبت به منکرات آن باید حساس باشد، عرصه اجتماعی است.

بی تفاوتی وبی مسئولیتی: طبق دستور رسول گرامی اسلام (ص)”کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته” همه انسانها مسئول هستندودولت اسلامی باید این روحیه را در جامعه حفظ نماید. بی اعتنایی وبی مسئولیتی نسبت به مسائل اجتماعی، افراد جامعه را به سمت سست شدن غیرت دینی وملی می‌کشاند وافراد جامعه را به لاک پشتی تبدیل می‌کند که سر در لاک خود کرده وبدون هیچ احساس تعهد ومسئولیتی فقط نظاره گر مفاسد اجتماعی وضدارزشهای فرهنگی واسلامی هستند. وهیچ حرکتی دربرابر آن‌ها ازخود نشان نمی‌دهند وهرگز درپی اصلاح وتغییر آن‌ها بر نمی‌آیند. دولت اسلامی علاوه بر اینکه خود بی تفاوت نیست، بلکه جامعه را نیز از بی تفاوتی نهی می‌کند واجازه خمودی وبی مسئولیتی به آنها نمی دهدوآنها را به مشارکت در اداره جامعه واحیای دستورات اسلامی فرا می‌خواند؛ در این صورت است که می‌تواند به ساختن جامعه اسلامی مطلوب مهدوی دست پیدا کرد.

تفرقه: آنچه در طول تاریخ بر سر اسلام ومسلمانان آمد، به خاطر تفرقه بوده است. همچنین آنچه که امروز ودیروز به عنوان حربه استکبار درآمده است، ایجاد تفرقه است. دولت اسلامی که به دنبال حکومت جهانی است، با تفرقه وتشتت نمی‌تواند به هدف خود برسد؛ لذا قرآن کریم با ندای «واعتصموا بحبل الله جمیعاً ولا تفرقوا» جامعه اسلامی را به سمت قدرتمندی واعتلای بر مشرکان فرا می‌خواند. در اسلام تفرقه وهرگونه کاری که عامل تفرقه باشد، حرام شمرده شده است چنان‌که اگر کلمه راستی باعث فتنه وتفرقه شود، دروغ گفتن جایز است وباید از راست گفتن وایجاد فتنه خودداری کرد. دولت اسلامی باید نه تنها از بروز تفرقه در داخل کشور، بلکه از تفرقه بین کشورهای اسلامی نیز نهی کند وهمگان را به وحدت دعوت کند که رمز پیروزی اسلام در وحدت کلمه است.

نفاق ودورویی: اگردولت اسلامی می‌خواهد در امر به معروف ونهی از منکر موفق شود، باید ریشه‌های نفاق ودورویی را از سطح جامعه محو نماید؛ زیرا اگر منافقان در جامعه گسترش پیدا کنند مانع از تحقق این فرضه می‌شوند؛ طبق آیه شریفه که می‌فرماید:”المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینهون عن المعروف و.. ” منافقان نه تنها به تحقق اهداف جامعه اسلامی کمک نمی‌کنند، بلکه برعکس منکرات درجامعه ترویج ومعروف تضعیف می‌کنند. پس دولت اسلامی باید با این پدیده شوم نفاق به شدت مبارزه نموده، ودر جهت اصلاح این امر برآید.

ترس وزبونی: یکی از معضلات اجتماعی ترس وبزدلی است. اگر ترس ووحشت ناشی از تهدیدات فساد انگیزان جامعه، نسبت به مال، جان، آبرو وموقعیتهای اجتماعی، بر افراد یک جامعه حاکم شود، دیگر قدرت اظهار عقاید حق ودفاع از آن ومبارزه با مفاسد از آنها سلب می‌شود؛ لذا یکی از کارها وحربه‌های شیاطین، ایجاد رعب ووحشت در جامعه است. دولت اسلامی همواره باید در تقویت روحیه شجاعت وجسارت در برابر ظلم وستم وفساد در جامعه تلاش نمایدوجامعه اسلامی را ازانفعال، ظلم پذیری، ترس وزبونی نهی کند.

دنیاطلبی وریاست طلبی: دولت اسلامی باید با اصلاح کارگزاران ونیروهای خود ودوری آن‌ها از دنیاطلبی وریاست طلبی، آحاد جامعه را نیز از این پدیده شوم برحذر بدارد؛ چرا که این دو رذیلت اخلاقی منشأبسیاری از مفاسد است. چنان‌که قرآن کریم می‌فرماید:”إذاتولی سعی فی الارض لیفسد فی‌ها ویهلک الحرث والنسل والله لایحب الفساد” دولت اسلامی ریاست ومدیریت را وسیله خدمت به خلق وامانت می‌داند نه وسیله رسیدن به مطامع دنیوی؛ لذا حضرت علی (ع) فرمودند:”وإن عملک لیس لک بطعمه ولکنه فی عنقک أمانه” پس دولت باید در اصلاح این منکر ومفسده اجتماعی تلاش نماید.

مفاسد اداری: بسیاری از مفاسد که در جامعه وجود دارد، مربوط به دستگاه‌های دولتی است مانند عدم وجدان کاری، تبعیض سوءاستفاده از پست ومقام، خیانت به بیت المال، تقدم روابط بر ضوابط، بی انضباطی درجامعه، نادیده گرفتن حقوق دیگران و قانون و… دولت اسلامی باید در این قلمرو نیز با جدیت به امر به معروف ونهی از منکر بپردازد.

۵/اقتصادی

دولت اسلامی منتظر که به دنبال اجرای احکام اسلام وزمینه سازی برای ظهور حضرت مهدی (ع) است، باید در زمینه اقتصادی نیز تلاش کند تا نظام اقتصادی سالم وسازنده اسلام را درجامعه پیاده کند. اگر جامعه به تمامی بایدها ونبایدهای اقتصادی اسلام توجه نماید، تحرک وپویایی لازم ومفید را در حرکت چرخ اقتصادی خود شاهد خواهد بود. دولت اسلامی باید باشناسایی منکرات در این زمینه، به شفاف سازی، فرهنگ سازی واقدام عملی برای جلوگیری از بروز منکرات اقتصادی کمر همت ببندد. مادر اینجا به برخی از این مفاسد اقتصادی اشاره می‌کنیم.

رشوه خواری: رشوه، یکی از مفاسد اقتصادی است که انواع متنوعی به خود گرفته است ازنوع روزنامه‌ای آن درقالب پیام تبریک وتسلیت گرفته تاحق الزحمه وهدیه‌هایی که به مسئولین داده می‌شود. فساد اداری یکی از ضایعات این پدیده شوم است. دولت اسلامی باید با جدیت وبرنامه حساب شده با این منکر مبارزه نماید، والا ماهیت اسلامی خود را ازدست خواهد داد. واین نهی از منکر در دوساحت باید انجام شود اول اینکه کارگزاران خود رااز این منکرپاک کندویک نظارت دقیق را در دستگاه‌های دولتی ایجاد نماید. ودوم اینکه مردم را با آثار شوم این عمل زشت آشنا سازد. چنان‌که در روایات ما نیز هردویعنی رشوه دهنده ورشوه گیرنده هردو نهی شده‌اند. همانطورکه پیامبر اکرم (ص) فرمودند:”الراشی والمرتشی فی النار

ربا: یکی از منکرات اقتصادی، ربا است که به فرموده رسول گرامی اسلام (ص) باعث هلاکت جامعه می‌شود:”اذا ارادالله بقوم هلاکا ظهر فیهم الربا

دولت اسلامی برای خشکاندن ریشه این منکر خانمان سوز، هم باید برنامه آموزشی داشته باشد تا مردم از کیفیت معاملات ربوی، وآثار شوم آن آگاه شوند، وهم سیستم‌های اقتصادی جامعه را درست کندواز طریق برچیدن زمینه‌های بروز این فساد بااین منکر مبارزه نماید.

احتکار: احتکار یکی از ابزارهای سودجویان اقتصادی است. وهمچنین عناصری که قصد مبارزه وخیانت بانظام اسلامی را دارندومی خواهند کارآمدی نظام را زیر سؤال ببرند، ازاین اهرم فشار استفاده می کنندپیامبر اکرم (ص) فرمودند:”لایحتکرالاالخوانون” دولت در برخورد بااین خائنان نباید ذره‌ای کوتاهی نمایدوباید علاوه بر ساماندهی درست تولید وتوزیع، دست این سودجویان وخیانتکاران را کوتاه کند.

عدم پرداخت خمس وزکات: خمس وزکات در اقصاد اسلام از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است چنان‌که امام صادق (ع) می‌فرماید:”ان الناس ماافتقرواولااحتاجواولاجاعواولاعروا الابذنوبالاغنیاء وحقیق علی اللهان یمنع رحمته ممن منع حق الله فی ماله

دولت اسلامی باید فرهنگ مالیات اسلامی ترویج نماید وبرای آموزش، فرهنگ سازی، جمع‌آوری آن برنامه درست وکارشناسی شده داشته باشدوبه امربه معروف ونهی از منکر در این مسئله مهم قیام نماید.

اسراف وتبذیر: این دو منکر اقتصادی آنچنان در جامعه ما بلکه در تمام زندگی ما رسوخ کرده است که دیگر قبح آن شکسته شده وحرمت آن مورد غفلت قرار گرفته است. دولت اسلامی باید بانهی از این منکر در خود بدنه دولت، کار راآغاز نماید، وبه اصلاح این مشکل در سطح جامعه بپردازد.

وابستگی اقتصادی: وابستگی به کشورهای دیگر در هر زمینه‌ای بد ومورد سرزنش است مخصوصاً وابستگی در مسائل اقتصادی که به اهرم فشار دردست کفار تبدیل شده است. دولت اسلامی اگر می‌خواهد با استعمارگران وزیاده خواهان مبارزه کند، چاره‌ای ندارد مگر اینکه خودرا ازوابستگی اقتصادی نجات دهد چنان‌که از اول تشکیل این حکومت اسلامی، همواره در صحنه‌های مختلف مورد تحریم قرار گرفته‌ایم وبایاری خداوند وهمت مسئولین ومردم به سمت خودکفایی واستقلال پیش رفته‌ایم. اما این روند نباید متوقف شودوباید تااسقلال کامل پیش برویم.

مشکل اقتصادی، مانع ازدواج: نابسامانی ومعضلات اقتصادی منشأ بسیاری از مفاسد دیگر نیز می‌شود؛ به عنوان مثال با وجود نابسامانیهای اقتصادی، ازدواج جوانان به تأخیر می‌افتد واین امر، مشکلات وآفات بزرگی رابه جامعه تحمیل می‌کند، اهمیت این موضوع تاجایی است که امام صادق (ع) از بیت المال برای ازدواج مردی که به گناه افتاده بود استفاده کرد. دولت اسلامی به گفتن وتبلیغ وامربه معروف ونهی ازمنکرزبانی تنها اکتفا نمی‌کند، بلکه زمینه‌های بروز گناه را نیز از بین می‌برد.

تجمل گرایی: تجمل گرایی که متأسفانه اکثر خانواده‌ها گرفتار آن شده‌اند، به تنهایی وخودبه خودی منکرنیستند اما منکرزا هستند؛ زیرا برای تأمین خواسته‌های افراطی وزاید مجبور است به هر کاری دست بزند، ازهر طریقی آن را تأمین نمایدو…. دولت اسلامی فرهنگ صحیح مصرف را باید ترویج نمایدوروحیه قناعت رادرجامعه احیاء نموده وزنده نگاه دارد.

۶/سیاسی، نظامی وبین المللی

ضعف در برابر دشمن: خداوند متعال با دستور”واعدوالهم مااستطعتم من قوه” هرگونه ضعف وسستی را برای جامعه مؤمنین رواندانسته وآنها را به برخورد قوی با کفار فرامی خواند”اشداءعلی الکفاررحماءبینهم

دولت اسلامی منتظر که با اقتدا به دولت جهانی مهدوی به دنبال ترویج معروف وخشکاندن منکر آن هم درسطح جهانی است، باید روزبه روزبرقدرت خود بیفزاید؛ زیرا ضعف وسستی با این هدف بزرگ سازگار نیست.

دوستی با کافران: دولت اسلامی هیچگاه از در دوستی با کفار بر نمی‌آید وهمواره ندای”برائه من الله ورسوله إلی الذین عاهدتم من المشرکین” راسرلوحه کار خود قرار می‌دهد؛ زیرا دولت اسلامی، منتظر دولتی است که به هیچ وجه سرسازش با مشرکین نداردوبنای کفر والحاد را برمی چیند پس دولت اسلامی نیز بابالاترین مرتبه امربه معروف ونهی ازمنکر که مصداق جهاد است، با کفر والحادوظلم مبارزه می‌کند.

دفاع از مظلوم: دفاع از مظلوم یکی آر معروفهایی است که همواره مورد تأکید اسلام بوده است. دولت اسلامی باید این معروف رااحیاء کند همچنانکه تاکنون چنین بوده است؛ دفاع ازمردم مظلوم فلسطین مصداق این معروف است که دولت اسلامی باید به آن ادامه دهد واز هیچ تهدید وسرزنشی واهمه نداشته باشد که وعده الهی صادق است”ألا إن حزب‌الله هم المفلحون

فرار از جهاد: دولت اسلامی باید فرهنگ جهاد وشهادت رادر جامعه گسترش دهد وباتن پروری، ترس وبزدلی، دنیاپرستی وخودخواهی مبارزه نماید. جهاد وشهادت طلبی نوعی امر به معروف ونهی از منکر است. جامعه ودولتی که از جهاد وشهادت طلبی فرار می‌کنند، منتظر راستین نیستند بلکه لاف زنانی هستند که «یقولون بأفواههم مالیس فی قلوبهم» زیرایکی از ابعاد انتظار آمادگی وتهیه ابزار آلات جنگی مورد نیاز برای قیام شکوهمند امام غایب است، چنان‌که در روایتی که نعمانی از امام صادق (ع) نقل کرده، آمده است:”لیعدن احدکم لخروج القائم ولو سهما فأن الله تعالی إذاعلم ذلک من نیته رجوته لان ینسی فی عمره حتی یدرک فیکون من أعوانه وأنصاره” البته این مسلم است که درعصر ما، بر شیعیان ودولت اسلامی لازم است که با فرا گرفتن فنون رزمی ومسلح شدن به تجهیزات نظامی روز، خودرا برای مقابله با دشمنان امام زمان (ع) آماده سازند.

خلاصه

۱مبنای فکری تشکیل حکومت اسلامی، فرهنگ ناب وپیشرفته انتظار است.

۲امام خمینی (ره) به احیای تفکر مهدویت پرداخته وآن راازانحرافات فکری پاک نمودند.

۳هدف امام زمان (ع) درراستای هدف انبیاء است وانسان منتظر درواقع، درانتظار تحقق هدف رسالت است.

۴انتظار دارای دوبعدفردی واجتماعی است، ازطرف دیگرامربه معروف ونهی از منکرامری اجتماعی است؛ بابررسی متون دینی به ارتباط عمیق بین این دوفریضه در بعد اجتماعی پی می‌بریم.

۵ارتباط این دومؤلفه دینی ازمنظر صفات، آثار، امربه معروف وتمکن، اقتداءبه امام زمان، سکوت مقدمه تسلط اشرار، سکوت مقدمه گسترش فسادو امربه معروف عامل تحقیر کفار قابل پیگیری وبررسی است.

۶امربه معروف ونهی ازمنکر، امری ولایی است وباید از موضع قدرت اعمال شودنه ازموضع ضعف.

۷گستره مفهوم انتظار همه مسائل فردی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، اقتصادی ونظامی رادربر می‌گیرد؛ زیرا طبق آیه شریفه «انتم الاعلون» خداوند برتری مسلمانان درتمامی عرصه‌ها راخواستاراست ومنتظر، نیز به دنبال تحقق این هدف است. ازطرف دیگر ارتباط عمیق امربه معروف ونهی ازمنکر باانتظار به اثبات رسید؛ پس برای تحقق این هدف بزرگ باید امربه معروف ونهی ازمنکر به تمامی این عرصه‌ها سرایت نماید.

۸امربه معروف ونهی ازمنکر دارای اقسام ومصادیقی است که بعضی از آنها از عهده افراد جامعه برمی آید وهمهآحاد جامعه دربرابرآن مسئولند. اما برخی ازآنها کاری پیچیده ونیازمندبرنامه ریزی دقیق وکارشناسی است.

۹قلمرو معروف ومنکر درحیطه وظایف ورسالتهای دولت منتظر درعرصه‌های آموزشی وعلمی، فرهنگی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نظامی وبین المللی قابل بررسی است. ودولت باید منکرات رادرهر زمینه شناسایی نماید وبابه کارگیری کارشناسان وبرنامه ریزی دقیق به اصلاح ودفع این منکرات از صحنه جامعه اسلامی بپردازدوبدین وسیله شرایط وزمینه رابرای ظهور امام زمان (ع) فراهم نماید.

فهرست منابع

۱خمینی، سیدروح الله، صحیفه نور، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، ۱۳۶۹/

۲خمینی، سیدروح الله، ولایت فقیه، مؤسسه تنظیم آثار امام خمینی (ره)، چاپ نهم، تهران.

۳شیخ طوسی، محمد بن حسن، کتاب الغیبه، مؤسسه المعارف الاسلامیه، چاپ اول، قم.

۴النعمانی، محمد بن ابراهیم، کتاب الغیبه، مکتبه الصدوق، بیتا، تهران.

۵کاشانی، محسن، المحجه البیضاءفی تهذیب الاحیاء، دفترانتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، چاپ دوم، بیتا.

۶مشهدی، میرزا محمد، تفسیرکنز الدقایق وبحرالغرایب، مؤسسه النشرالاسلامی التابعه لجماعه المدرسین، چاپ دوم، ۱۴۱۴/

۷شیخ حر عاملی، وسایل الشیعه،

۸نهج البلاغه، ترجمه سیدجعفرشهیدی، شرکت انتشارات علمی وفرهنگی، چاپ هیجدهم، ۱۳۷۹/

۹مکارم شیرازی، ناصر، حکومت جهانی مهدی، انتشارات نسل جوان، چاپ یازدهم، ۱۳۸۰/

۱۰طبرسی، ابوعلی الفضل بن الحسن، مجمع البیانفی تفسیر القرآن، مکتبه الاسلامیه، بیتا، تهران.

۱۱مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، مؤسسه الوفاء، ۱۴۰۴/

۱۲صدوق، محمد، کمال الدین وتمام النعمه، مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین، ۱۴۰۵، قم.

۱۳طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، جامعه مدرسین.

۱۴عروسی الحویزی، عبد علی بن جمعه، نورالثقلین، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ چهارم، ۱۳۷۰/

۱۵صافی گلپایگانی، لطف‌الله، منتخب الاثرفی الامام الثانی عشر، مکتبه الصدر، چاپ سوم، بیتا، تهران.

۱۶معصومی، سیدمسعود، نگاهی نو به حکومت دینی، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ دوم، ۱۳۸۰/

۱۷مصباح یزدی، محمدتقی، آذرخشی دیگر ازآسمان کربلا، انتشارات مؤسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی (ره)، چاپ اول، ۱۳۷۹/

۱۸خمینی، سیدروح الله، تهذیب الاصول، دارالفکر، ۱۳۶۷، قم.

۱۹المتقی، علی ابن حسام الدین، کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال، مؤسسه الرساله، ۱۴۰۵، بیروت.

۲۰علیزاده حسن‌آبادی، ابوالقاسم، نظارت ملی یا امربه معروف ونهی ازمنکر، مؤلف، ۱۳۷۱/

۲۱شیخ حر عاملی، محمد ابن الحسن، وسایل الشیعه، اسلامیه، تهران.

۲۲شفیعی سروستانی، ابراهیم، انتظار، بایدها ونبایدها، موعودعصر (ع)، ۱۳۸۵، تهران.

۲۳قرائتی، محسن، امربه معروف ونهی ازمنکر، مرکزفرهنگی درس‌هایی از قرآن، چاپ دوم، ۱۳۷۶/

۲۴محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمه، مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۱۶/

منبع:www.monjee.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 − چهارده =