رابطه سبک زندگی و مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی

بیژن خواجه نوری زهرا ریاحی سیدابراهیم مساوات

چکیده

دوران نوجوانی زمان ارزش مندی برای یادگیری مسئولیت پذیری اجتمـاعی اسـت، ز یرا در ا ین دوران است که فرد دوسـت دارد اسـتقلال بـیش تـری داشـته باشـد و هم چنین با ید تصمیماتی درباره برخی از ارزش ها و روش های رفتاری خود بگیرد . یکی از فاکتورهای اصلی که می تواند به انتخاب های نوجوانان پختگی ببخشد میزان مسئولیت آنها در کارهای شخصی و اجتماعی است . در ا ین راستا، این پژوهش به بررسی رابطه بین سبک زنـدگی و مسـئولیت پـذیری فـردی و اجتمـاعی در بـین دانش آموزان شیرازی پرداخته است . تکنیک استفاده شـده در ا یـن تحقیـق پیمـایش است و دادهها از طر یق پرسش نامه خود گزارشـی جمـع آوری شـده اسـت . نتـا یج تحقیق نشان می دهد که مسئولیت پذیری در مدرسه و مسـئولیت پـذیری فـردی در میان دختران بیش تر از پسران بوده است و مسئولیت پذیری اجتماعی پسران بیش تر از دختران است . به علاوه، مسئولیت پذیری اجتماعی و فردی و مسئولیت پذیری در مدرسه رابطه معنی داری با ابعاد سبک زندگی دارد…

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.