ظرفیت‌های حقوقی نظارت همگانی

کتاب ظرفیت های حقوقی نظارت همگانی که از مفاهیم کاربردی در ساخت علمی امر‌به‌معروف‌و‌نهی‌از‌منکر در علوم انسانی است، در گروه فقه و حقوق پژوهشکده به قلم آقای دکتر میثم موسی پور نگاشته شده است. در قسمتی از مقدمه کتاب می خوانیم:

تنها قانونی که به‌صورت تخصصی در خصوص فریضه مهم امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر تصویب‌شده است  قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب سال ۱۳۹۴ است. در سایر قوانین و مقررات نیز موادی در خصوص امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر وجود دارد که البته بیشتر جنبه توصیفی داشته و به‌عنوان اهداف و چشم‌انداز کلان مطرح‌شده و فاقد ضمانت اجرایی می‌باشند .  علیرغم تصویب این قوانین و مقررات باید گفت با توجه به‌صراحت اصل هشتم قانون اساسی در خصوص لزوم تصویب قانونی که شرایط حدود و کیفیت  امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را در سه بعد نظارت مردم بر مردم، دولت بر مردم و مردم بر دولت تبیین کند، هنوز این الزام قانون اساسی به‌صورت کامل تحقق پیدا نکرده است .در ایـن کتاب پـس از تبییـن اصـول قانـون اساسـی و قوانیــن عــادی مرتبــط بــا امربه معروف ونهی ازمنکــر، بــه تحلیــل اصــل هشــتم قانــون اساســی و بیــان ظرفیــت هــای قانونــی مغفــول ایــن اصــل پرداختــه، ایــرادات و خـلأ هــای قانونـی را یـادآور و پیشـنهاداتی ارائـه مـی دهیـم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.