کارگاه آموزشی ارتباط مؤثر در امر به معروف و نهی از منکر با رویکرد تربیت مربی

به گزارش فرهنگسرای معروف: دوره ارتباط موثر، تربیت مربی در پژوهشکده با ارائه دکتر مخدوم و دانشجویان دکتری و ارشد برگزار گردید. ذیل شرح مختصری از اهداف و سر فصل های دروه بیان می شود.

آمرین به معروف و ناهیان از منکر در سطح جامعه برای تاثیر گذاری بر مخاطب خود و اجرای فریضه امر به
معروف و نهی از منکر به صورت صحیح و کاربردی و موثر، لازم است از تکنیک هایی که در روانشناسی
فردی و اجتماعی معرفی و بکار بسته می شود آگاهی پیدا کنند.
مسائل مورد نظر در سه مرحله مورد بررسی و تبیین قرار می گیرد:
مرحله او ل: شناخت خو د
مرحله اول در برقراری ارتباطی موثر با مخاطب و موا جهه صحیح، شناخت فرد )آمر به معروف یا ناهی از
منکر( از خود می باشد. این شناخت شامل موارد ذیل است:

 • شناخت تکالیف فرد ی
 • شناخت ارزش های خود
 • شناخت جایگاه اجتماع ی
 • شناخت حساسیت ها و احساسات شخصی و …
  مرحله دوم: شناخت مخاطب
  پس از شناخت و آگاهی فرد نسبت به انگیزه های دونی و احساسات و ارزش های خود، می بایست نسبت به
  مخاط ب و فرد خطاکار در محیط اجتماعی آگاهی یابد. اگاهی از عواملی که زمی نه ساز بروز خطا از سوی
  شخص شده است و یا اگاهی از شخصیت و روحیات فرد که برای برقراری ارتباط موثر با وی چگونه و با
  چه روشی منجر به تعامل بهتر در امر به معروف و نهی از منکر دارد. موارد ذیل در شناخت مخاطب در
  برقراری ارتباط موثر لازم است:
 • شناخت روحیات م خاط ب
 • شناخت جایگاه اجتماعی مخاط ب
 • شناخت باورها و ارزش های مخاط ب
 • شناخت فضای ذهنی مخاطب و

مرحله سوم: روش های تعامل
در برقراری ارتباطی سازنده با مخاطب در وحله اول پیش نیازهای رفتاری وجود دارد که فرد می بایست در
تعاملات خود به رفتارها پایبند باشد. رفتارهاییی مانند همدلی، احترام، گوش دادن، مهربانی با اقتدار، ایجاد
انگیزش و … .
برخی از شیوه های تعامل و ارتباط موثر نیز عبارت اند از :
متقاعد ساز ی
مدیریت ذه ن
نفوذ اجتماعی
و …
چالش های ارتباط موثر در امر به معرو ف

 • انگیزش
 • هدف
 • استدامه و استقامت در کا ر
 • کنترل هیجانات )خجالت/ خشونت و ..(
 • هوش اجتماعی
 • و …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.