دولت به جای پرداختن به اقتصاد مقاومتی، هم و غم خود را در روابط و سرمایه گذاری خارجی صرف کرده است

مدیر انجمن نخبگان جهان با اظهار تاسف از اینکه دولت به جای پرداختن به اقتصاد مقاومتی،…