فعالیت شورای امر به معروف در نظام اداری، برای اصلاح جامعه و نظام اداری است

به گزارش پایگاه اطاع رسانی معروف؛ دکتر سید مهدی هاشمیان گفت: اگر می خواهیم پرچم امر…

طرح طلایه داران معروف زمینه ساز مبارزه با ناهنجاری های جامعه

سروستانی افزود: این کارگاه به منظور توجیه و آموزش نحوه اجرای دستورالعمل های طرح طلایه داران…