مخالفِ برخوردهای فراقانونی برای تذکر به بی‌حجابان هستم

خطیب جمعه موقت تهران گفت: بنده با برخوردهای فراقانونی برای تذکر به بی‌حجابان و نهی از…