فرهنگ مصادیق:بت فروشی معاویة بن أبی سفیان

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
بت فروشی معاویة بن أبی سفیان

از مسروق چنین نقل شده: معاویه چند مجسّمه مسی را برای فروش به هندوستان فرستاد. مسروق با دیدن این محموله گفت: به خدا سوگند، اگر مطمئن بودم که معاویه مرا نمی‌کشد، این محموله را غرق می‌کردم، امّا از این می‌ترسم که مرا شکنجه دهد و گمراهم نماید.
تعریف شما از صحابه چیست؟به غیرازاین است که صحابه خودمیبایست الگویی برای مسلمانان باشند؟آیا ازصحابه بودن برایشان افتخارمصاحبت با رسولخدا«صلی الله علیه وآله وسلم»بس است؟نبایست فرامین خداوند وپیامبر«صلی الله علیه وآله وسلم»را اجراکنند؟نباید الگویی برای مسلمانان باشند درانجام خوبیها ونیکیها؟
حال سوالی دیگرحکم بت پرستی وبت فروشی چیست؟آیا به کسی که بت می‌فروشد می‌توان لقب مسلمانی راداد؟وازآن مهمتر وی را ازکبارصحابه تلقی کرد ووی را الگویی برای مسلمانان قرارداد؟!!!
بت فروشی معاویة بن ابوسفیان، در المبسوط این گونه آمده است: از مسروق چنین نقل شده: معاویه چند مجسّمه مسی را برای فروش به هندوستان فرستاد. مسروق با دیدن این محموله گفت: به خدا سوگند، اگر مطمئن بودم که معاویه مرا نمی‌کشد، این محموله را غرق می‌کردم، امّا از این می‌ترسم که مرا شکنجه دهد و گمراهم نماید. به خدا سوگند، نمی‌دانم معاویه چگونه انسانی است؟! انسانی که شیطان، کارهای زشتش را برای او زیبا جلوه داده، یا انسانی که از آخرت نامید گشته و به کامجویی در دنیا می‌پردازد؟!
[۱] من از کتب شیعه آدرس ندادم که متّهم به تهمت ودروغ شوم از کتب برادران اهل تسنن آدرس ارائه کردم، پس هرلفظی درمورد ما بکاررود،قبل ازهرچیزی متوجه علماوبزرگان اهل تسنّن خواهد شد.
اما بیایید نکاتی را با هم بگذارانیم طبق این حدیث:
شاید برخی بگویند این قضیه قبل از مبعوث شدن پیامبر«صلی الله علیه وآله» واسلام ظاهری معاویه باشداما همان طورکه درحدیث آمد: مسروق با دیدن این محموله گفت: به خدا سوگند، اگر مطمئن بودم که معاویه مرا نمی‌کشد، این محموله را غرق می‌کردم حال یک سوال اگر این حادثه قبل ازبعثت پیامبر اعظم باشد قائدتاً مسروق نیز باید برای بت‌ها احترام خاصی بگذارد ومطمئناً اگر قبل ازبعثت وایمان آوردن باشد مسروق نیز طبیعتاً انها راپرستش می‌کرده ودلیلی ندارد که اون محموله راغرق کندپس باید این ماجراپس از بعثت باشد که مسروق ازبتها متنفربوده که به فکرغرق کردن انها بوده است.
بهترنیست اشخاصی را مطیع شویم والگو بدانیم که خودشایسته ی الگوشدن باشند!؟؟

پانویس

  1. المبسوط فی الفقه الحنفی: ۲۴ / ۴۶، کتاب الإکراه.
منبع: سایت پرسمان دانشجویی - تاریخ برداشت: 95/10/07
بازگشت به تبلیغ بت فروشی